Пошук книг
 
На головну сторінку Карта сайта
Замовити книги Видавництво Навчальна книга – Богдан

На суму: 0,00 грн


Дізнайтесь більше про конкурси від видавництва Навчальна книга - Богдан!

Партнерські сайтиInstagram 

Telegram


pravo_avtor.png

pravo_vydavec.png

pravo_dogovir.png

giva_biblioteka_240x350.gif

http://knugoman.org.ua

Книгобачення. Український видавничий портал

Видавництво Книжковий Клуб Каталоги Відео Співпраця Де придбати Контактні дані Електронні книги Foreign Rights
ГоловнаКаталогВИЩА ШКОЛАІноземні мови

Англійська лексика. Інтенсивний курс поповнення словникового запасу.

Англійська лексика. Інтенсивний курс поповнення словникового запасу.

ISBN: 978-966-10-1368-0
Кількість сторінок: 584
Обкладинка: М'яка
Формат: 145х200
Вага: 500 гКниги немає в продажу
Доставка
Нова пошта — від 25 грн
Укрпошта — від 15 грн
Оплата
При отриманні
Visa, MasterCard
WebMoney
       
       
Дане видання є одночасно навчальним і довідниковим лексико-графічним посібником. До словника входить понад 20 тисяч англійських слів та усталених виразів з їх українськими та російськими відповідниками. Основна його перевага у тому, що тематичний принцип побудови робить словник зручним для навчання англійської мови; а формування тематичних списків не тільки з окремих слів, а й словосполучень сприяє кращому засвоєнню пропонованого матеріалу. Видання може бути використане учнями, вчителями та викладачами англійської мови сердніх та вищих навчальних закладів, мовних курсів.
Зміст

Передмова
1. Family, Family Life / Родина, життя у родині / Семья, жизнь в семье
Family Relations / Сімейні стосунки / Семейные отношения
Marriage / Шлюб / Брак
Birth / Народження / Рождение
Babyhood, Childhood, Adolescence / Дитинство, дитячі роки, отроцтво / Младенчество, детство, отрочество
Toys, Games, Pastimes / Іграшки, ігри, дозвілля / Игрушки, игры, времяпрепровождение
Household Duties / Домашні обов’язки / Домашние обязанности
Death / Смерть / Смерть
Welfare & Education / Соціальне забезпечення та освіта /
Социальное обеспечение и образование
2. People: Appearance, Character / Люди: зовнішність, характер / Люди: внешность, характер
Describing Head, Hair, Hairstyle / Опис голови, волосся, зачіски / Описание головы, волос, прически
Describing Face / Опис обличчя / Описание лица
Describing Toiletry / Опис предметів туалету / Описание туалетных принадлежностей
Describing Figure / Опис фігури / Описание фигуры
Describing Characters Of People, Their Behaviour & Moods /
Опис характерів людей, їх поведінки і настрою / Описание характеров людей, их поведения и настроения
3. Meals, Food Products, Beverage, Dishes / Їжа, харчові продукти, напої, страви / Еда, пищевые продукты, напитки, блюда
Meals, Food / Споживання їжі, їжа / Еда, пища
Soup / Супи / Супы
Meat Dishes / Страви з м’яса / Блюда из мяса
Game & Fowl / Дичина і птиця / Дичь и птица
Sea and Exotic Products / Морепродукти та екзотичні продукти / Морепродукты и экзотические продукты
Vegetables / Овочі; гарнір / Овощи; гарнир
Spices / Спеції / Специи
Fruits & Berries / Фрукти і ягоди / Фрукты и ягоды
Mushrooms / Гриби / Грибы
Pastas & Cereals / Макаронні вироби та крупи / Макаронные изделия и крупы
Dairy Produce / Молочні продукти / Молочные продукты
Bakery Products; Cookery & Sweets / Хлібобулочні вироби; кулінарні вироби і солодощі / Хлебобулочные изделия; кулинарные изделия и сладости
Confectionery / Кондитерські товари, солодощі /
Кондитерские товары, сладости
Beverages / Напої / Напитки
Cooking / Приготування їжі / Приготовление пищи
Eating Out / Їжа в ресторані (тобто поза домом, не вдома) /
Еда в ресторане (и т.п., т.е. вне дома)
4. Clothes / Одяг / Одежда
Speaking аbout Clothes / Говоримо про одяг / Говорим об одежде
Garments / Одяг (предмети одягу) / Одежда (предметы одежды)
Cut, Style and Parts оf Clothes / Покрій і деталі одягу /
Покрой и детали одежды
Underwear (Undergarments) / Спідня білизна / Нижнее белье
Headgear (Headwear) / Головні убори / Головные уборы
Textiles / Тканини / Ткани
Footwear / Взуття / Обувь
Accessories / Супутні товари / Сопутствующие товары
Jewellery / Ювелірні вироби / Ювелирные изделия
5. Houses & Apartments; Furniture & Household Objects /
Будинки і квартири; меблі і предмети домашнього побуту / Дома и квартиры; мебель и предметы домашнего обихода
Houses, Premises, Outhouses, Other Buildings / Будинки, територія, що примикає до них, надвірні приміщення, інші будівлі / Дома, примыкающая к ним территория, надворные помещения, другие строения
Houses, Their Parts / Будинки, їх частини / Дома, их части
Building, Construction Work; Repairing, Decorating,
Refurbishing / Будівництво; ремонт / Строительство; ремонт
Flat, Rooms, Furniture, Interior Décor / Квартира, кімнати, меблі, внутрішнє оздоблення / Квартира, комнаты, мебель, внутреннее оформление
Conveniences, Labour-Saving Devices аnd Gadgets, Household
Objects, Utensils, Tools / Зручності, побутові прилади та механічні пристосування, предмети домашнього побуту, кухонний посуд, інструменти / Удобства, бытовые приборы и механические приспособления, предметы домашнего обихода, кухонная посуда, инструменты
6. Health, Health Care, Medicine, Medical Care / Здоров’я, охорона здоров’я, медицина, медична допомога /
Здоровье, здравоохранение, медицина, медицинская помощь
Man, Parts of the Body / Людина, частини тіла / Человек, части тела
Medical Professions / Медичні професії / Медицинские профессии
Medical Services / Медичне обслуговування / Медицинское обслуживание
Visit to a Doctor / Відвідування лікаря / Посещение врача
Complaints, Symptoms, Diseases / Скарги, симптоматика, хвороби / Жалобы, симптоматика, болезни
Chemist’s Drugstore / Аптека / Аптека
7. Education / Освіта / Образование
Types of Education and Training / Види освіти і навчання /
Виды образования и обучения
Educational Facilities / Навчальні заклади / Учебные заведения
Teaching-Learning Process / Навчальний процес / Учебный пр оцесс
Course, Subject, Science / Курс, предмет, наука / Курс, предмет, наука
Tests and Examinations / Заліки та іспити / Зачеты и экзамены
People in Learning / Ті, хто вчаться / Те, кто учатся
People in Teaching / Ті, хто вчать / Те, кто учат
Certificates, Diplomas, Degrees; Doing Research / Атестати, дипломи, ступені; виконання наукових досліджень /
Аттестаты, дипломы, степени; выполнение научных исследований
Assessing the Progress / Оцінка успішності / Оценка успеваемости
Classroom Activities / Робота в аудиторії / Работа в аудитории
8. Leisure Time Activities, Hobbies & Interests /
Проведення дозвілля, захоплення та інтереси /
Проведение досуга, увлечения и интересы
Literature / Література / Литература
Cinematograph, Radio & TV / Кінематограф, радіо і телебачення / Кинематограф, радио и телевидение
Circus / Цирк / Цирк
Theatre & Music / Театр і музика / Театр и музыка
Museums, Art, Folk Arts / Музеї, мистецтво, народне мистецтво / Музеи, искусство, народное искусство
Sport and Games / Спорт та ігри / Спорт и игры
9. Everyday Activities and States / Повсякденні дії та стани / Повседневные действия и состояния
10. Travelling, Tourism, Business Trip Abroad / Подорожі, туризм, відрядження за кордон / Путешествия, туризм, заграничная командировка
Touring / Подорожі, поїздки, екскурсії / Путешествия, поездки, экскурсии
At an Airport. Travelling by Plane / В аеропорту. Подорож літаком / В аэропорту. Путешествие самолетом
Voyage by Sea / Подорож морем / Путешествие морем
Travelling by Train / Подорож потягом / Путешествие поездом
Customs Procedures / Проходження митного контролю /
Прохождение таможенного контроля
Staying at a Hotel / У готелі / В гостинице
Currency, Bank Services / Валюта, банківські послуги /
Валюта, банковские услуги
Sending Specialists Abroad / Відряджання фахівців за кордон /
Командирование специалистов за границу
11. In а City, Town, Village / В місті, містечку, селі / В городе, городке, деревне
Naming & Describing Buildings; Directions Inside a Building /
Назва і опис будинків; як орієнтуватись усередині будівлі /
Название и описание зданий; как найти дорогу внутри здания
In the City, Town, Village / У місті, селі / В городе, деревне
Public Transport / Громадський транспорт / Общественный транспорт
Private Transport / Приватний транспорт / Частный транспорт
Sightseeing / Огляд визначних пам’яток / Осмотр достопримечательностей
12. Weather, Land Surface, Time / Погода, рельєф земної поверхні, час / Погода, рельеф земной поверхности, время
Climate, Weather Forecast, Natural Phenomena / Клімат, прогноз погоди, явища природи / Климат, прогноз погоды, явления природы
Geography, Map, Land Surface, Relief, Minerals / Географія, карта, земна поверхня, рельєф місцевості, корисні копалини / География, карта, земная поверхность, рельеф местности, полезные ископаемые
Time / Час / Время
13. Ecology and Protection оf Environment / Екологія та охорона довкілля / Экология и охрана окружающей среды
Water Pullution, Water Supply аnd Wastewater / Забруднення води, водопостачання і водовідведення / Загрязнение вод, водоснабжение и водоотвод
Atmosphere Pollution / Забруднення атмосфери / Загрязнение атмосферы
Land аnd Soil Pollution / Забруднення землі і ґрунтів /
Загрязнение земли и почв
Wildlife аnd Environment / Жива природа і навколишнє середовище / Живая природа и окружающая среда
Environment аnd Energy Production / Навколишнє середовище і виробництво енергії / Окружающая среда и производство энергии
Urbanization аnd Ecology / Урбанізація та екологія /
Урбанизация и экология
Protection of Environment, Green Management / Охорона навколишнього середовища та екологічний менеджмент /
Охрана окружающей среды и экологический менеджмент
14. Applying for a Job / Працевлаштування / Поступление на работу
Company, Firm,Vacancy, Post / Position / Компанія, фірма, вакансія, посада / Компания, фирма, вакансия, должность
Application / Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу
Education / Освіта / Образование
Working Experience / Досвід роботи / Опыт работы
Skills, Knowledge / Уміння, знання / Умения, знания
Personal Qualities, Character / Особисті якості, характер /
Личные качества, характер
Interview / Співбесіда / Собеседование
Working Conditions / Умови роботи / Условия работы
Welfare Scheme / Система соціального забезпечення /
Система социального обеспечения
15. Office Work and Business Activities / Робота в офісі та ділова активність / Работа в офисе и деловая активность
Office Furniture / Офісні меблі / Офисная мебель
Office Equipment / Офісне обладнання / Офисное оборудование
Stationery / Канцелярські товари / Канцелярские товары
Office Safety and Security / Безпека та охорона офісу /
Безопасность и охрана офиса
The Company You Work for / Компанія, в якій ви працюєте /
Компания, в которой вы работаете
Job Titles / Назви посад / Названия должностей
Communications in the Office / Засоби зв’язку в офісі /
Средства связи в офисе
Speaking over the Phone / Телефонна розмова / Телефонный разговор
Petty Cash & Changing Money / Дрібна готівка і розмін грошей / Мелкая наличность и размен денег
Filing / Реєстрація і зберігання матеріалів / Регистрация и хранение материалов
Handling Mail / Здійснення поштових операцій /
Осуществление почтовых операций
Holding Meetings / Проведення зборів / Проведение собраний
Managing Paperwork / Робота з діловими паперами / Работа с деловыми бумагами
Writing / Письмові роботи / Письменные работы
Writing Business Letters / Ділове листування / Деловая переписка
The Text of the Contract / Текст контракту / Текст контракта
Fairs аnd Exhibitions / Ярмарки і виставки / Ярмарки и выставки
Conferences / Конференції / Конференции
Adverbs and Prepositional Word Combinations / Прислівники і прийменникові словосполучення / Наречия и предложные словосочетания
Some Latin Abbriviations / Деякі латинські скорочення /
Некоторые латинские сокращения


  
  Вхід для користувачів
Логін/E-mail:
Пароль:

Реєстрація
Забули пароль?
Увійти як користувач:
Увійти як користувач
Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів:
Книга дня
знижка 50%
Цивільний захист України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

  Технічна підтримка
  (пн.-пт., з 9.00 до 18.00)
support@bohdan-books.com

SiteHeart

Як зробити замовлення?
Способи оплати
Доставка замовлень


 

  Новини видавництва
18.07.2018
Запрошуємо на ХХІІ Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля»
01.07.2018
ТОП-12
27.06.2018
Народна лялька: з колиски — і на все життя
26.06.2018
Іноземні мови за 4 тижні
RSS стрічка новин видавництва Всі новини видавництва
 

 
   
| Видавництво | Книжковий Клуб | Каталоги | Відео | Співпраця | Де придбати | Контактні дані | Електронні книги | Foreign Rights |
   


     
Логін:      
Пароль:

Реєстрація    Забули пароль?
Вкажіть свій емейл


Коментар